× sản phẩm cá trích
Đơn giá:
36,000.00
số lượng:
phụ tính36,000.00
× cá trứng
Đơn giá:
84,000.00
số lượng:
phụ tính84,000.00
× sản phẩm đầu cá hổi
Đơn giá:
32,000.00
số lượng:
phụ tính32,000.00
× cá nục có độ tươi cao
Đơn giá:
33,000.00
số lượng:
phụ tính33,000.00
phụ tính 185,000.00
Total 185,000.00
Tiến hành kiểm tra